Järjestöagentti lujittaa kunnan ja yhdistysten yhteistyötä

Järjestöagentti lujittaa kunnan ja yhdistysten yhteistyötä

Yhdistykset ympäri Suomen tuottavat vuosittain kymmeniä tuhansia tunteja vapaa-ajantoimintaa, tukea ja neuvontaa kansalaisille. Iso osa tästä ihmisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa lisäävästä työstä tehdään vapaaehtoisvoimin.

Viime vuosina on virinnyt aivan uudenlaista keskustelua hyvinvointijohtamisen kehittämisestä osana tulevaisuuden kunnan uusia rooleja. Monessa kunnassa yhdistykset, järjestöt ja muut kansalaistoimijat halutaan ottaa paremmin mukaan, kun ratkotaan ihmisten hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja kehitetään uusia toimintatapoja.

Yhteistyö ei kuitenkaan synny itsestään, vaan vaatii rakenteita, vastuuhenkilöitä ja valmiutta uusille ajatuksille. Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke teki vuonna 2018 ensimmäisen maakunnallisen järjestökyselyn, johon vastanneista yhdistyksistä 73 % katsoi, että kunnan ja yhdistysten yhteistyön kehittämiseen tarvitaan tukea.

Pirkanmaalla yhdeksi tukimuodoksi löydettiin järjestöagentit. Järjestöagentit ovat vapaaehtoisia yhdistysihmisiä, jotka omalla toiminnallaan innostavat paikallisia yhdistyksiä verkostoitumaan keskenään ja vievät työpanoksellaan eteenpäin kunnan ja yhdistysten yhteistyötä. Vinkkiä agenttitoimintaan otettiin esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla kehitetystä yhdistysagenttitoiminnasta.

Järjestöagentti on resurssi kunnalle

Tänään järjestöagentit ovat avainhenkilöitä Pirkanmaan kuntien yhdistysyhteistyön vahvistamisessa. Agenttitoimintaa on 17 kunnassa, ja yhteensä maakunnan kattavassa verkostossa on 35 agenttia. Monessa kunnassa järjestöagentit nähdään yhä enemmän luontevana työparina ja resurssina, jota kannattaa hyödyntää. Kunnan hyvinvointikoordinaattorin, järjestöyhdyshenkilön tai muiden yhdistystyöstä vastuussa olevien viranhaltijoiden hyvä suhde järjestöagenttiin helpottaa toimimista koko yhdistyskentän kanssa.

Järjestöagentit ovat mukana monenlaisessa yhteistyössä. Heidän asiantuntemustaan hyödynnetään kuntien yhdistysiltojen ja kumppanuusfoorumien suunnittelussa ja järjestämisessä. Kuluneen vuoden aikana agentit ovat monessa kunnassa päässeet mukaan kuntien monialaisten hyvinvointiryhmien kokouksiin ja työpajoihin, olleet kuultavina kunnan lautakunnissa ja valiokunnissa, pitäneet puheenvuoroja kunnan yhdistysmessuilla ja muissa tapahtumissa sekä suunnitelleet omaan kuntaan sopivia järjestöyhteistyön rakenteita.

Monessa kunnassa on laadittu tai laaditaan parhaillaan järjestöyhteistyön ohjeita. Se on yksi tärkeä prosessi, jossa järjestöagentit ovat mukana tuoden yhdistysten näkemyksiä tilojen käytön, toiminta-avustusten ja muiden järjestötoiminnalle olennaisten kysymysten linjaamiseen.

Järjestö 2.0 -hanke on yhdessä Artteli-kumppanuusyhdistyksen kanssa kouluttanut järjestöagentteja myös Lähellä.fi-tukihenkilöiksi. Lähellä.fi on toimeksi.fi-verkostoon kuuluva uusi verkkopalvelu, joka kokoaa pirkanmaalaisten yhdistysten tarjoaman toiminnan, tuen ja vapaaehtoistyömahdollisuudet yhteen osoitteeseen. Ennen koronakriisiä ensimmäiset agentit ehtivät jo pitää kunnassaan yhdistysväelle koulutusta Lähellä.fi-palvelun käyttämisestä ja syksyllä toimintaa toivottavasti päästään jatkamaan.

Verkosto vaatii koordinointia

Kaikki uudet toimintamallit tarvitsevat aikansa päästäkseen kunnolla vauhtiin – niin järjestöagenttitoimintakin. Ensimmäiset järjestöagentit Pirkanmaalle valittiin alkuvuodesta 2018, mutta vasta nyt agentit kokevat päässeensä kunnolla vauhtiin. Järjestö 2.0 -hankkeen tarjoama tuki, verkostoitumismahdollisuudet ja työkalut ovat olleet tärkeitä toiminnan käynnistämisessä ja vakiinnuttamisessa.

Agenttitoiminta on luonnollisesti aktiivisempaa joissakin kunnissa ja toisissa kunnissa taas hiljaisempaa. Aktiivisuus riippuu paljon myös siitä, kuinka tarmokkaasti kunnassa tartutaan yhteistyön mahdollisuuteen. Siksi ennen Järjestö 2.0 -hankkeen päättymistä kunnille laaditaan vielä ohjeistusta agenttitoiminnan juurruttamisesta.

Yksi hedelmällisimmistä oivalluksistamme matkan varrella on ollut se, että järjestöagenttien toimiminen maakunnan kattavana verkostona on yhtä tärkeää kuin kuntatasolla tapahtuva agenttityö. Joka kevät ja syksy pidetyissä tapaamisissa on päästy ideoimaan yhdessä ja vaihtamaan kokemuksia yli kuntarajojen.

Olemme kutsuneet agentit mukaan myös hyvinvointikoordinaattoreille ja järjestöyhdyshenkilöille järjestettyihin ideointipäiviin. Kun verkosto on olemassa, sitä voidaan hyödyntää nopeastikin. Näin tuli mahdolliseksi yhteinen ideointi koronapandemian aiheuttaman poikkeusajan yhteistyöstä. Artteli-kumppanuusyhdistys haki tukea, jolla käynnistetään uudenlainen poikkeustilan yhteistyöverkosto Pirkanmaalle ja luodaan mukaan lähtevissä pilottikunnissa uusia kolmannen sektorin tuen löytämistä helpottavia matalan kynnyksen toimintamalleja. Niitä voidaan tarvittaessa laajentaa koko maakunnan alueelle.

Järjestöagenttitoiminnalle on selvää tilausta ja tarvetta jatkossakin. Tehtävää on vielä paljon: järjestöagenteilla olisi hyvä mahdollisuus koota oman kuntansa yhdistyskenttää osallistumaan kunnan hyvinvointikertomustyöhön ja olla mukana osallistavan budjetoinnin kehittämisessä. Itsestään ja ilman työpanosta ei tämäkään verkosto kuitenkaan toimi. Toivomme, että järjestöagenttitoiminta jää Järjestö 2.0 –työn päättyessä elämään ja että sen kehittämiseen ja koordinointiin löytyy tarvittavat resurssit.

Tomi Kuhanen

Projektipäällikkö Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä

Tämä blogi on osa valtakunnallista Järjestö 2.0 -ohjelman maakuntahankkeiden blogisarjaa.