Lähellä.fi-blogi: Kohtaamisia matalalla kynnyksellä

Lähellä.fi-blogi: Kohtaamisia matalalla kynnyksellä

Tampereen seudulla toimiva päihde- mielenterveysjärjestöjen verkosto selvitti vuoden 2020 lopulla kyselyllä palvelujen tilannetta alueella.

Yhtenä kiinnostuksen kohteena oli selvittää matalan kynnyksen paikkojen toimivuutta ja merkitystä. Kaiken kaikkiaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja on Tampereella tehdyn kyselyn mukaan kohtuullisesti, vaikkakaan ei riittävästi. Hieman yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että paikkoja tarvittaisiin lisää. Joillekin asiakasryhmille toivottiin myös omaa erityistä matalan kynnyksen toimintaa. Huolta kannettiin muista kunnista, joissa ei vastaavia paikkoja välttämättä ole. Seutukunnan pienempien kuntien ja kaupunkien tilanne saatavilla olevien palvelujen ja järjestöjen tarjoamien osallistumismahdollisuuksien suhteen onkin varmasti hyvin toisenlainen kuin Tampereella. Esimerkiksi kohtaamispaikkoja ei joko ole lainkaan tai välimatkat ovat niin pitkät, ettei toimintaan osallistuminen ole mahdollista. Kansalaisten yhdenvertaisuus ei tässä suhteessa toteudu.

Järjestöjen matalan kynnyksen paikat pystyvät tarjoamaan apua laajasti ja tekemään sellaistakin, jota muut toimijat eivät tee.

Esimerkiksi ihmisen perustarpeista huolehtiminen, kuten ravinto, puhtaus ja vaatetus, nähtiin myös äärimmäisen hienona. Erilaiset matalan kynnyksen kohtaamispaikat tukevat julkisten palvelujen rinnalla merkittävästi ihmisten hyvinvointia. Matalan kynnyksen avoimessa toiminnassa on paikkoja, jonne voi vain kävellä sisään eikä tulijan tarvitse kertoa itsestään, tilanteestaan tai tulemisen syistään. On myös niitä paikkoja, joissa odotuksena on vahvemmin toimintaan sitoutuminen ja suunnitelmien tekeminen osallistumisesta. Osa matalan kynnyksen paikoista voi olla profiloituneita omaan erityiseen osallistujakuntaan ja toiset taas ovat avoimia kaikille tulijoille. Monimuotoisuudesta huolimatta matalan kynnyksen paikoille on yhteistä se, että niihin ei tarvita lähetteitä tai kirjallisia sopimuksia eikä paikkoihin tehdä asiakasvalintaa.

Oleellista paikkojen luonteessa on kohtaaminen ja tulla kohdatuksi.

Mielekäs toiminta houkuttelee lähtemään liikkeelle kotoa. Konkreettinen toiminta voi toimia välineenä, jonka avulla on luonnikasta kohdata toinen ihminen ja jakaa hänen kanssaan ajatuksia. Toiminnan sisällöllä on merkitystä, mutta se ei aina ole se tärkein asia. Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on ehkä se oleellisin toimintaan osallistumisen innostaja ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Usein kohtaamispaikkojen merkitys näkyy juuri kohtaamisissa toisten samankaltaisia kokemuksia omaavien ihmisten kanssa. Vertaisuus on se tärkeä tekijä, jonka avulla voi kokea olevansa osa yhteisöä ja kuulua joukkoon. Rinnalla kulkijoina voivat olla niin vertaiset kuin kokemusasiantuntijat.

Kyselyn mukaan matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla on tärkeä merkitys yksinäisyyden lieventymisen, kohdatuksi ja hyväksytyksi tulemisen sekä osallisuuden, kuulumisen ja kohtaamisen mahdollistajina. Näiden perusasioiden täyttyminen tukee yleisesti kaikkien ihmisten hyvinvointia. Ihmisläheinen, lämmin ja avoin vastaanotto nostettiin kohtaamispaikkojen vahvuudeksi. Tämä voi kertoa siitä, että ihmisillä on usein myös päinvastaisista kohtaamisia palvelujärjestelmässä, jolloin nämä hyvät kokemukset saavat erityisen arvon ihmisten mielissä.

Vastaajat kiinnittivät huomiota siihen, että osaan matalan kynnyksen paikkoihin ei ole aidosti matalaa kynnystä. Lähetteet ja asiakasvalinta tai pakollinen byrokratia ja järjestelmälähtöisyys korottavat kynnyksiä siten, että asiakkaan pääseminen toiminnan piiriin muodostuu liian monimutkaiseksi ja raskaaksi prosessiksi. Näinhän ei tietenkään saisi olla etenkään kohtaamispaikkojen kohdalla. Pikemminkin tavoitteena voisi olla, että matalan kynnyksen paikka tarjoaisi mahdollisuuden ensikontaktiin auttamistyön paikkaan, kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja näin tarvittaessa rohkaisun avun ja tuen hakemiseen. Esille tuotiin lisäksi kriisitilanteisiin vastaamisen tarve matalalla kynnyksellä, jolloin helppous päästä mukaan voisi toimia ennaltaehkäisevänä ja turvata sen, etteivät tilanteet yksilön elämässä kriisiytyisi liian pitkälle.

Kyselyssä huolta herättivät tulevaisuuden suhteen matalan kynnyksen palvelujen talouden ja henkilöstöresurssien turvaaminen.

Tuleva Sote-uudistus ja STEA-avustusten jatkuvuus voivat asettaa kohtaamispaikkojen olemassaolon ja toimintamahdollisuudet vaakalaudalle.

Tämän viestin esille tuominen ja keskustelun ylläpitäminen on järjestöjen toiveena. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa olevia asiakkaita ohjataan usein järjestöjen toimintaan mukaan ja näin matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla on merkittävä rooli yhtenä tukimuotona ihmisten toipumisen poluilla.

 

Anna Anttinen

Järjestö- ja hankejohtaja

Mielen ry

 

Tutustu Pirkanmaan päihde- ja mielenterveysverkoston raporttiin täällä.

Asiasanat

kuntavaalit, korona,