Pesäpuu ry

UP2US-hanke

Päätavoitteena on vahvistaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä maakunnallista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

  • Kehitetään ja levitetään uusia menetelmiä kohdata ja tavoittaa sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria.
  • Autetaan nuoria tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä sekä lisätään heidän oikeuksiensa toteutumista.
  • Lisätään kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä monipuolisesti maakunnissa.
  • Vahvistetaan nuorten osallisuutta omassa sijaishuoltopaikassaan vertaisarvioinnin avulla ja näin edistetään myös nuorten mahdollisuutta vaikuttaa oman sijaishuoltopaikkansa arkeen.

Nuorten mukaan ottaminen kehittämistoimintaan kokemusasiantuntijoina vahvistaa nuorten omaa toimijuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tukee kiinnittymistä yhteiskuntaan. Nuoren kiinnittyessä vahvemmin yhteiskuntaan syrjään jäämisen riski pienenee, mikä näkyy palvelutarpeen vähenemisenä tulevaisuudessa. Nuoren mukaan tuleminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Kokemusasiantuntijana voi toimia monissa eri rooleissa sekä monesta eri näkökulmasta käsin. Koko hankkeen ajan sekä Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla toimivat maakunnalliset kehittäjäryhmät.

Toimintamme pohjautuu vahvaan kumppanuuteen ja yhdessä tekemiseen. Toiminnassamme on sisäänrakennettuina vahva eettinen arvopohja, voimavarakeskeisyys ja dialogisuus. Kaikilla on mahdollisuus osallistua itselleen sopivammalla tavalla. Osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta voi konkreettisesti ilmentää monin eri tavoin. Nuorilla on oma tärkeä tarinansa, joka ansaitsee tulla kuulluksi siltä osin, kun nuori on halukas ja valmis sitä jakamaan. Ensiarvoisen tärkeää on se, että toimintamme on sekä nuorille että muille osallisille turvallista. Hankeaikana järjestetään eri teemojen ympärillä yhteisfoorumeita sekä yhteistyötapaamisia nuorten, vanhempien, ammattilaisten ja päättäjien kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa kuulluksi tuleminen ja toisen näkemyksistä oppiminen niin, että siitä hyötyvät ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat. Hanke lisää ymmärrystä lastensuojelun roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa.

Toimintaa nuorille

Tarjoamme sijaishuollossa asuville ja asuneille nuorille mahdollisuuksia osallistua yksilölliseen mentorointiin, erilaisiin vertaisryhmiin, kehittämiskahviloihin ja foorumeihin. Koko hankkeen ajan sekä Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla toimivat maakunnalliset kehittäjäryhmät.

”On ollut voimaannuttavaa olla osana ryhmää. Olen saanut itse paljon uusia ajatuksia ja toivottavasti saanut annettua uusia näkökulmia myös muille.” (Palaute nuorelta)

”Hyvää on ollut yhteinen toiminta ja motivaatio auttaa lastensuojelussa.” (Palaute nuorelta)

Käymme tapaamassa nuoria esim. nuorisokodeissa ja yhdessä nuorten kanssa tuotetaan erilaista materiaalia muille lastensuojelun piirissä oleville nuorille sekä eri alojen ammattilaisille.

Toimintaa kehitetään siihen osallistuvien nuorten toiveita ja tarpeita kuunnellen. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle toiminnasta kiinnostuneelle nuorelle hänelle sopivaa toimintaa ja tapaa kehittää lastensuojelua.

Erityisen aktiivisia kaikesta toiminnasta ja meiningeistä koitamme olla somessa. Teemme myös YouTube-videoita, joissa tarkastellaan lastensuojelua meidän asiantuntijoiden omista kokemuksista käsin, esim. sijaisperheissä asumisesta, koulunkäynnistä jne. Laita meidät siis seurantaan FacebookissaInstagramissa ja YouTubessa.

Ammattilaisille

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan kytkeminen maakunnassa lastensuojelun rakenteisiin lisää nuorten osallisuutta, kuulluksi tulemista ja tasa-arvoa.

UP2US-hanke tarjoaa eri alojen ammattilaisille monenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Hankkeen työntekijät jalkautuvat mielellään eri työyhteisöihin ja erilaisiin tilaisuuksiin tapaamaan nuoria ja työntekijöitä. Pyydäthän meitä rohkeasti mukaan!

Kehittämällä ja levittämällä uusia menetelmiä (esim. YouTube -videot) tuetaan ammattilaisia tavoittamaan ja kohtaamaan sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria. Nuoret, ammattilaiset ja päättäjät pääsevät myös työskentelemään yhdessä, mikä auttaa kaikkia osallisia ymmärtämään toisiaan paremmin ja mahdolliset toista kohtaan koetut ennakkoluulot sekä jännitteet vähenevät.

Kehittämistyötä tehdään sekä nuorten että kentän toimijoiden tarpeista käsin. Koulutuksia toteutetaan pilottialueilla räätälöidysti huomioiden maakunnan, kunnan tai muun toimijan tarpeet. Materiaaleja valmistuu tarpeenmukaisesti. Koulutukset ja materiaalit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa. Myös puheenvuorot erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ovat mahdollisia. Näissäkin kokemusasiantuntijoilla on keskeinen rooli.

Olethan meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Voimme yhdessä miettiä, millainen yhteistyön muoto parhaiten palvelisi kaikkia.

”Oli kyllä todella mielenkiintoista kuulla, mitä kaikkea teette ja vielä hienompaa oli huomata, että lisääntyi itsellekin innostus ja motivaatio tätä työtä kohtaan. Se kun on ollut välillä vähän kateissa.” (Palaute ammattilaiselta)


Palvelemme kielillä

Englanti, Suomi

Toimiala

Lapsi- ja perheyhdistykset, Nuorisoyhdistykset

Teemat

osallisuus, demokratia ja ihmisoikeus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaveritoiminta, kokemusasiantuntijuus, lapsuus ja perhe-elämä, nuoruus, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vertaistoiminta, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet

Avainsanat

lastensuojelu, sijaishuolto, sijaiskotitoiminta, jälkihuolto, nuoret, vaikuttamistyö, kehittäminen, kehittäjäasiakas, kokemuksellinen asiantuntijuus, kokemusasiantuntijuus, kokemusasiantuntija, kokemustieto

Kohderyhmä

kokemusasiantuntijat, asiakkaat, ammattilaiset ja asiantuntijat, lapset ja nuoret, vammaiset ja invalidit, maahanmuuttajat ja pakolaiset, asunnottomat, liikuntarajoitteiset, läheiset ja omaiset, perheet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Ikäryhmä

nuoret (13-17 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Osoitteet

  • Hämeenkatu 14 C 30

    Hämeenkatu 14 C 30

Yhteystiedot

Kotikunta: Tampere / Jyväskylä
Sähköposti:
onni.westlund@pesapuu.fi
Puhelin: 045 886 3326

Lisätietoa verkossa

www.pesapuu.fi

Facebook
Instagram
YouTube

Toiminta-alue

Alue
Pirkanmaa, Keski-Suomi

Kunta
Tampere, Jyväskylä

Hämeenkatu 14 C 30

Hämeenkatu 14, Tampere, Suomi